Tommy Hays Photography | 2-21-17 GV Midland Green vs Denver City