Tommy Hays Photography | 2-14-17 BV Crane vs Tornillo