11-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000111-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000211-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000311-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000411-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000511-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000611-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000711-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 000811-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001011-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001111-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001211-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001311-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001411-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001511-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001611-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001711-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001811-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 001911-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 002011-05-16 FB 5th White Settlement v Aledo-Hayes Hays 0021