01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1001_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1002_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1003_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1005_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1006_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1007_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1008_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1009_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1010_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1011_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1012_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1013_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1015_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1016_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1017_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1018_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1019_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1020_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1021_01-03-17 BKB BV Seminole v Midland HIgh Hays 1022_